Zapowiedź ludobójstwa

W marcu 1940 roku Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Ławrientij Beria skierował do Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) adresowane do ,,towarzysza Stalina'' pismo z projektem decyzji o likwidacji polskich jeńców. Spośród blisko 25 700 ofiar część przetrzymywano w obozach specjalnych ( Kozielsk, Starobielsk , Ostaszków ): ,,14 736 byłych oficerów, urzędnikow, obszarników, policjantów, żandarmów, służby więziennej, osadników i agentów wywiadu: ponad 97% narodowości polskiej'' , pozostałą grupę ,,18 632 ( wśród nich 10 685 Polaków)'' przetrzymywano w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. Wniosek został rozpatrzony przez Biuro Polityczne 5 marca 1940 roku. Na dokumencie, na ktorym wpisano tę datę, obok parafy wnioskującego Berii znalazły się podpisy: Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana oraz adnotacja sekretarza o zaakceptowaniu decyzji równiez przez Kalinina i Kaganowicza. Postanowienie Politbiura potwierdzone zostało w decyzji z 5 marca 1940 r., sporządzonej wyciągiem z protokołu nr 13.

Decyzją tą członkowie Politbiura Komitetu Centralnego WKP(b) skazali na zagładę prawie 25 700 Polaków.

Do pierwszych strzałów pozostał wówczas jeszcze niecały miesiąc.

(Źródło: Materiały IPN, Biuletyn IPN )


Notatka szefa NKWD Ławrentina Berii do Józefa Stalina z propozycją wymordowania polskich jeńców z marca 1940 roku z podpisami: Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, i Mikojana

Strona 1

Po prawej stronie u góry
(?) 13 1(?)44 op
ŚCIŚLE TAJNE
z 5. III 40 r.

Po lewej stronie u góry
ZSRR
LUDOWY KOMISARIAT
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MARCA z 1940 r.
Nr 794/2(?)
MOSKWA

Pośrodku
KC WKP (b)
dla towarzysza STALINA

W obozach NKWD ZSRR dla jeńców wojennych i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej przetrzymywana jest wielka liczba byłych oficerów armii polskiej, byłych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, członków polskich nacjonalistycznych k-r [ kontrrewolucyjnych ] partii, członków ujawnionych k-r [kontrrewolucyjnych] organizacji powstańczych, zbiegów i in. Wszyscy oni są zawziętymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego.
Jeńcy wojenni, oficerowie i policjanci przebywając w obozach próbują kontynuować działalność k-r [ kontrrewolucyjną ] i prowadzą antyradziecką agitację. Każdy z nich tylko czeka na uwolnienie, aby mieć możliwość aktywnego włączenia się do walki przeciwko władzy radzieckiej.
Organy NKWD w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi wykryły szereg k-r [ kontrrewolucyjnych ] organizacji powstańczych. Aktywną rolę kierowniczą odgrywali w nich wszystkich byli oficerowie byłej polskiej armii, byli policjanci i żandarmi.
Wśród zatrzymanych zbiegów i osób, które naruszyły pań-


W poprzek strony zamaszyste podpisy Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, i Mikojana
Na marginesie notatka protokolarna:
tow. Kalinin-za, Kaganowicz-za).


Adnotacja z 1992 roku o potwierdzeniu zgodności z oryginałem, pieczęć, inicjały i nazwisko R.G. Pichoja i podpis

Strona 2

stwowe granice wykryto także znaczną liczbę osób, członków k-r [ kontrrewolucyjnych ] szpiegowskich i powstańczych organizacji.
W obozach dla jeńców wojennych przetrzymywanych jest ogółem (nie licząc żołnierzy i kadry podoficerskiej) - 14.736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów, dozorców więziennych, osadników i agentów wywiadu - według narodowości ponad 97% Polaków.
Wśród nich jest:
Generałów, pułkowników i podpułkowników - 295
Majorów i kapitanów - 2.080
Poruczników, podporuczników i chorążych - 6.049
Oficerów i młodszych dowódców policji, straży granicznej i żandarmerii - 1.030
Szeregowych policjantów, żandarmów, dozorców więziennych i agentów wywiadu - 5.138
Urzędników, obszarników, księży i osadników [ wojskowych ] - 144
W więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi przetrzymywanych jest ogółem 18.632 aresztowanych (wśród nich 10.685 Polaków), w tej liczbie:
byłych oficerów - 1.207
byłych policjantów, agentów wywiadu i żandarmów - 5.141
Szpiegów i dywersantów - 347
Byłych obszarników, fabrykantów i urzędników - 465
Członków różnorakich k-r [ kontrrewolucyjnych ] i powstańczych organizacji i różnych k-r [ kontrrewolucyjnych ] elementów - 5345
Zbiegów - 6.127


Adnotacja z 1992 roku o potwierdzeniu zgodności z oryginałem, pieczęć, inicjały i nazwisko R.G. Pichoja i podpis


Strona 3

ręcznie napisana litera "P"(?)

Biorąc pod uwagę, że wszyscy oni są zatwardziałymi i niepoprawnymi wrogami władzy sowieckiej, NKWD ZSRR uważa za niezbędne:
I. Polecić NKWD ZSRR:
1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14.700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i dozorców więziennych,
2) jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11.000 osób, członków różnorakich k-r [ kontrrewolucyjnych ] szpiegowskich i dywersyjnych organizacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i zbiegów -
- rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary - rozstrzelania.
II. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia - w następującym trybie:
a) wobec osób znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych - według informacji przekazywanych przez Zarząd ds. Jeńców Wojennych NKWD ZSRR,

Na marginesie(u góry) ręcznie napisana adnotacja:
"O.P. Sprawa NKWD ZSRR. Z"

Adnotacja z 1992 roku o potwierdzeniu zgodności z oryginałem, pieczęć, inicjały i nazwisko R.G. Pichoja i podpis


Strona 4

b) wobec osób aresztowanych - według informacji z akt przekazywanych przez NKWD USRR i NKWD BSRR.
III. Rozpatrzenie spraw i powzięcie uchwały zlecić trójce w składzie t. t. [ skreślone ręcznie nazwisko najprawdopodobniej Berii ) Mierkułow, [ dopisane ręcznie ] Kabułow i Basztakow (naczelnik 1-go Spec-wydziału NKWD ZSRR).
LUDOWY KOMISARZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Związku SRR
podpis (Ł. BERIA)
Wyk. (onać ?)(podpis:) Beria
adnotacja odręczna :
I 13/144
5.III. - 40 r.


Na kopii z 1992 roku adnotacja o potwierdzeniu zgodności z oryginałem, pieczęć, inicjały i nazwisko R.G. Pichoja oraz podpis

( Źródło: pl.wikisource.org )


Zobacz również :

  • Zbrodnia katyńska - czytaj...
  • Katyń to zbrodnia ludobójstwa - czytaj...
  • Zginęli, bo przeszkadzaliby w okupacji Polski - wywiad z Władimirem Bukowskim - czytaj...
  • Katyń pamiętamy - cykl artykułów w rocznicę 5 III 1940 r. , Nasz Dziennik - czytaj...
  • Katyń pamiętamy - Niemiecko-sowiecki spisek przeciw Polsce, Nasz Dziennik - czytaj...
  • Katyń pamietamy - Rozstrzelana Polska, Nasz Dziennik - czytaj...
  • Katyń pamietamy - Polscy jeńcy w obozie w Starobielsku, Nasz Dziennik - czytaj...

 


< Powrót do strony głównej >

 

a