Marzec/Kwiecień 2010

Pamiętamy o Katyniu !

W kwietniu 1940 roku komunistyczni oprawcy rozpoczęli masową eksterminację polskich jeńców wojennych: żołnierzy, oficerów oraz więźniów politycznych. Na skutek decyzji władz sowieckich z 5 marca 1940 r. wymordowano ponad 26 tysięcy polskich obywateli .

W 70. rocznicę tamtych wydarzeń pragniemy przypomnieć o zbrodni, która nigdy nie została potępiona przez społeczność międzynarodową, a rodziny pomordowanych wciąż bezskutecznie domagają się sprawiedliwości.

Żenująca jest postawa rządu polskiego w kwestii obrony godności i tożsamości narodowej, który toleruje wypowiedzi S. Niesiołowskiego w sprawie zbrodni katyńskiej, dopuszcza do relatywizowania prawdy historycznej i rozmycia jasnych definicji określających ofiarę agresji i agresora podczas spotkania D. Tuska z oficerem KGB W. Putinem na Westerplatte w 2009 r. Wymowny jest również fakt braku stanowczych reakcji rządu RP na działania A. Łukaszenki skierowane przeciwko Polakom mieszkającym na Białorusi. W tym kontekście jesteśmy przekonani, iż pojęcie godności i honoru jest obce ekipie D. Tuska.

Pragnąc oddać hołd pomordowanym i przypomnieć światu o ludobójstwie dokonanym przez Sowietów, przygotowaliśmy w kilku wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, estońskiej, litewskiej i fińskiej specjalne wydanie ,,Alternatywy''. Przesłaliśmy je do wszystkich europosłów UE (albo bezpośrednio w ich narodowej wersji językowej albo wersję angielską z podanymi linkami do innych tłumaczeń), do kilkudziesięciu gazet zagranicznych, serwisów internetowych oraz gazet polonijnych na całym świecie. Przesłaliśmy również do wybranych instytucji i parlamentów krajów należących do UE. 29 marca 2010 r. rozpoczęliśmy także wysyłkę do kilku tysięcy odbiorców w Polsce. Wysyłka potrwa przez cały kwiecień.

Jeśli masz przyjaciół w kraju lub za granicą, osoby którym możesz wysłać ,,Alternatywę'' - nie pytaj nas o zgodę! Pobierz i wyślij!

Podziękowania

Przygotowując bieżące wydanie ,,Alternatywy'' korzystaliśmy z materiałów zawartych w Biuletynie IPN Nr 5-6 (52-53) maj-czerwiec 2005 r. ( pobierz tutaj... , Acrobat 9,3 MB ) oraz artykułu autorstwa Piotra Szubarczyka zamieszczonego w ,,Naszym Dzienniku'' , 5 marzec 2009 r., nr 54 (3375) pt. ,,Katyń to zbrodnia ludobójstwa'' ( czytaj tutaj... ).

Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły nas tłumacząc dostarczony materiał oraz zgłosiły rzeczowe uwagi.

Poszczególne wersje językowe tłumaczyli:

  • Kalle Jürgenson (j. estoński),
  • Ewa Kubasiewicz - Houee (j. francuski),
  • Grzegorz Lipka (j. angielski),
  • Leonardas Vilkas (j. litewski),
  • Edward Klimczak (j. niemiecki)
  • Patrik z Finlandii (j. fiński)

Dziękujemy również Jadwidze Chmielowskiej za pomoc i koordynację prac zespołu tłumaczy.

Wersja niemiecka ,,Alternatywy'' została przetłumaczona przez Pana Edwarda Klimczaka, który już uprzednio przetłumaczył na język niemiecki nasz październikowy numer ,,Alternatywy'' poświęcony Józefowi Franczakowi , ostatniemu Żołnierzowi Wyklętemu , który poległ w 1963 r. i zamieścił go na stronach w Niemczech ( zobacz tutaj... ). Edward Klimczak, szef ,,Poglądu'', odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim za Zasługi RP. Uroczystość wręczenia Krzyża Oficerskiego za Zasługi RP odbyła się 23 marca 2010r. w Ambasadzie RP w Berlinie (zobacz tutaj...)

Każdy mail do odbiorców za granicą poprzedzony został jednolitym tekstem przewodnim o treści :

Katyń - nie osądzona zbrodnia ludobójstwa w Europie

Szanowni Państwo,

70 lat temu, w kwietniu 1940 roku, komunistyczni oprawcy rozpoczęli masowe mordy polskich jeńców wojennych, żołnierzy i oficerów. Decyzją komunistycznych władz sowieckich wymordowano ponad 26 tysięcy obywateli polskich.

W 70. rocznicę tamtych wydarzeń, pragniemy przypomnieć o zbrodni, która nigdy nie została potępiona przez społeczność międzynarodową a żyjący jeszcze członkowie rodzin pomordowanych wciąż bezskutecznie domagają się sprawiedliwości.

Stowarzyszenie ,,Solidarność Walcząca - Oddział Warszawa''

,Solidarność Walcząca'' była w latach 1982-1990 konspiracyjną organizacją, która czynnie walczyła z komunistycznym reżymem o niepodległość Polski.


(wersja angielska)

The Katyn Massacre - An Unresolved Genocide in Europe

To whom it may concern:

Seventy years ago, in April 1940, communist henchmen started a mass-scale murder of Polish POW's, soldiers and officers. At the decision of the Soviet authorities over 26,000 Polish citizens were massacred.

On the current 70 th anniversary of these events, we want to remind the public opinion of this crime that was never condemned by the international community. Relatives of the victims are still unsuccessfully demanding justice.

"Solidarnosc Walczaca" Association, Warsaw division

The "Solidarnosc Walczaca" was acting in 1982-1990 as an underground organisation actively struggling against the communist regime in an effort to restore a free and independent Poland.

(wersja litewska)

Katyne - nepasmerktas genocido nusikaltimas Europoje

Ponios ir Ponai,

Prieš 70 metu, 1940 metu balandi, komunistiniai budeliai pradejo i nelaisvę paimtu lenku kareiviu ir karininku masines žudynes. Sovietu valdžios sprendimu nužudyta daugiau kaip 26 tukstančiai Lenkijos piliečiu.

Po tu kraupiu ivykiu praejus lygiai 70 metu, norime priminti apie ši nusikaltimą, kurio niekada nepasmerke tarptautine bendruomene, o dar tebegyvenantys nužudytuju šeimu nariai ir giminaičiai iki šiol nesulaukia teisingumo.

Kovojančiojo Solidarumo Varšuvos skyriaus asociacija

Kovojantysis Solidarumas ("Solidarność Walcząca") - 1982-1990 metais veikusi pogrindžio organizacija, kuri aktyviai kovojo su komunistiniu režimu del Lenkijos nepriklausomybes.


(wersja estońska)

Katoni veresaun: tunnustamata genotsiid Euroopas

Kokkuvotteks rohutame, et: (Daamid ja härrad, )

Seitsekümmend aastat tagasi, aprillis 1940, alustasid kommunistlikud käsilased Poola sojavangide, sodurite ja ohvitseride massimorva. Noukogude voimude otsusel tapeti enam kui 26 000 Poola kodanikku.

Nende sündmuste 70. aastapäeval tahame avalikkusele meelde tuletada kuritegu, mida rahvusvaheline üldsus ei ole veel kunagi hukka moistnud. Ohvrite sugulased nouavad edutult oma oigust tänini.

Ühenduse "Voitlev Solidaarsus" Varssavi osakond

Porandaaluse organisatsioonina tegutses "Voitlev Solidaarsus" aastatel 1982-1990 aktiivselt kommunistliku režiimi vastu, püüdes taastada vaba ja soltumatut Poola riiki.


(wersja niemiecka)

Katyn - das ungesühnte Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Europa

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor 70 Jahren, im April 1940, begangen die kommunistischen Henker Massenmorde an den polnischen Kriegsgefangenen, an den Soldaten und Offizieren der polnischen Armee. Kraft des Beschlusses der sowjetischen Machthaber wurden über 26 000 polnische Staatsbürger ermordet.

Am 70. Jahrestag dieser Taten erinnern wir an das Verbrechen, das durch die internationale Gemeinschaft nie verurteilt worden ist, obgleich die noch lebenden Verwandten der Ermordeten dies fordern und immer noch auf ein gerechtes Urteil warten.

Organisation "Kämpfende Solidarność " - Abteilung Warschau

"Kämpfende Solidarność" - war in der Zeit von 1982-1990 eine Untergrundorganisation, die aktiv gegen das kommunistische Regime um die Unabhängigkeit Polens kämpfte.


(wersja francuska)

Katyn - un crime impuni en Europe

Mesdames, Messieurs,

Il y a 70 ans les bourreaux communistes ont commencé de tuer des prisonniers de guerre, des soldats et des officiers. Suite a la décision du pouvoir soviétique, ils ont massacré 26000 Polonais.

A l'occasion de cet anniversaire, nous voulons vous rappeler que ce crime n'a jusqu'aujourd'hui jamais été condamné par la communauté internationale. Les familles des victimes attendent depuis 70 ans que justice soit faite.

Association < Solidarité Combattante > section de Varsovie.

< Solidarité Combattante > a été une organisation clandestine qui, dans les années 1982-1990, a lutté pacifiquement contre le régime communiste pour une Pologne libre.


(wersja fińska)

Katyn - tuomitsematon kansanmurha Euroopassa

Hyvä herrasväki

70 vuotta sitten, vuoden 1940 huhtikuussa kommunistiset rikolliset aloittivat puolalaisten sotavankien joukkomurhat. Neuvostoliiton johtajien päätöksellä murhattiin melkein 26 000 Puolan kansalaista.

70. vuosipäivänä haluamme muistuttaa rikoksesta jota ei koskaan tuomittu kansainvälisessä yhteisössä ja murhattujen omaiset vaativat vieläkin tuloksetta oikeudenmukaisuutta.

"Solidarnosc Walczaca" - Oddzial Warszawa" - Seura

"Solidarnosc Walczaca" oli 1982 - 1990 salaliittoseura joka taisteli kommunistista hallintoa vastaan Puolan itsenäisyyden puolesta


Wydanie ,,Alternatywy'' o zbrodni katyńskiej na serwerach za granicąPowrót do strony głównej Stowarzyszenia

Powrót do strony głównej