Solidarność Walcząca Oddział Warszawa - czytaj...


Geneza SW - czytaj...

SW 1982-1992 - czytaj...

Pierwsze miesiące - czytaj...

Rozwój organizacyjny i terytorialny SW - czytaj...

Zasady ideowe i program SW - czytaj...

Kontrwywiad SW - czytaj ...

Radio SW - czytaj ...

SW w oczach Służby Bezpieczeństwa - czytaj...

Wspomaganie ruchów niepodległościowych w Euro- pie Wschodniej - czytaj...

SW a Okrągły Stół - czytaj...

Kalendarium SW - czytaj...

,,Solidarność Walcząca'' była w latach 1982-1990 konspiracyjną organizacją, która czynnie walczyła z komunistycznym reżymem o niepodległość Polski.

Geneza Solidarności Walczącej

Powstanie Solidarności Walczącej związane jest z postacią Kornela Morawieckiego ( KM ) i skupioną wokół niego grupą współpracowników. Swą antysystemową działalność rozpoczęli oni w 1968r. - najpierw był Marzec, następnie przygotowywali ulotki przed 1 Maja i po interwencji wojsk bloku komunistycznego w Czechosłowacji. Po samospaleniu Jana Palacha w styczniu 1969r. roz­wieszano nekrologi, kolejne ulotki kolportowa­no w Grudniu '70.

Mobilizacja i konsolidacja grupy, wokół hasła "Wiara Niepodległość", nastąpiła w czerwcu 1979r. podczas I pielgrzymki Jana Pawła II. Zaraz potem KM wszedł do redakcji "Biuletynu Dolnośląskiego" ( BD ) - pisma Klubu Samoobrony Społecznej Ziemi Dolno­śląskiej. Wkrótce stał się liderem BD i uniezależnił go od KSS.

W Sierpniu'80 BD pu­blikował ulotki wzywające do solidaryzowania się z Gdańskiem. Gdy Wrocław ogarnęły strajki KM znalazł się na terenie zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej - wro­cławskiego centrum strajkowego. Tutaj zawiązały się zupełnie nowe kontakty. Po podpisaniu porozumień sierpniowych BD pozostał w konspiracji i nie zawiesił działalności lecz publikował śmiałe i bezkompromisowe teksty. Doprowa­dziło to do aresztowania KM i wszczęcia procesu (1981). Już wtedy późniejszego lidera SW uznawano za radykała, co później uwia­rygodniało jego działania.

Czas legalnej Solidarności to okres kluczowy dla zde­cydowanej większości późniejszych działaczy SW. Część z nich zdobywała wówczas pierw­sze szlify w działalności publicznej, nie mogąc często odnaleźć swojego miejsca w ostrożnej polityce Związku. Inni, ciesząc się wybuchem wolności, dojrzewali do tego, by po jej ponownej utracie stanąć do walki.

13 grudnia 1981r. KM uniknął inter­nowania. W oparciu o niezdekonspirowan ą siatkę BD stworzył redakcję, drukarnię i pierwsze kanały kolportażowe "Z dnia na dzień" organu Regionalnego Komitetu Strajkowego. Pierwszy numer pisma ukazał się już 14 grudnia! Wydawano je trzy razy w tygodniu. Wkrótce powstały sprawne piony propagandy oraz druku i kolportażu. Zaczęto także przygo­towania do emisji audycji radiowych, rozbudo­wywano struktury zakładowe.

Zaczął jednak narastać konflikt między przewodniczącym RKS, Władysławem Frasyniukiem, a KM. Bezpośrednią przyczyną były różnice zdań co do metod i form działania. Spór zaogniła dyskusja nad stworzoną przez innego wrocławianina, Eugeniusza Szumiejkę, pierwszą ogólnopol­ską strukturą podziemną - Ogólnopolskim Komitetem Oporu. Podczas gdy KM popierał ideę OKO Frasyniuk poparł konkurencyjną wobec niej koncepcję powołania Tymcza­sowej Komisji Koordynacyjnej. W odróżnieniu od KM lider RKS systematycznie od­rzucał propozycje organizowania demonstracji ulicznych .

 


Źródło : Portal 'Wolni i Solidarni'

 

 

Zobacz również :

1) ''Solidarność Walcząca'' - Wikipedia

2) Bogate opracowanie poświęcone historii SW znajdziesz w pracy magisterskiej Mateusza Morawieckiego 'Geneza i pierwsze lata ''Solidarności Walczącej'' na stronie poświęconej organizacji SW - dział : 'Historia' .


a