Lech Wałęsa

 

 

 

 

 


Powrót do strony o ''okrągłym stole''

"Sprawa Lecha Wałęsy" powstała w oparciu o książkę "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii" (Wydawnictwo IPN, Gdańsk-Warszawa-Kraków 2008) Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka, w której autorzy podjęli próbę udokumentowania tezy, że Lech Wałęsa, legendarny przywódca "Solidarności", pierwszy prezydent III RP, po wydarzeniach grudniowych 1970 został na kilka lat tajnym współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa.

Praca historyków IPN-u podzieliła opinię społeczną. Jedni dowodzili, że nie można ze względu na dobro Polski podważać międzynarodowego autorytetu ikony "Solidarności", drudzy, że historyczna rola Wałęsy nie może być wytłumaczeniem dla swoistego "immunitetu historycznego", który otacza jego osobę.

Sławomir Cenckiewicz, zdając sobie sprawę z obszerności pracy "SB a Lech Wałęsa" i jej naukowego charakteru, zdecydował się opublikować książkę, bardziej przystępną dla tzw. zwykłego czytelnika. Autor zrezygnował w niej z rozbudowanych przypisów oraz licznych aneksów źródłowych. Poprawił i uprościł język narracji historycznej. W większym stopniu skorzystał z relacji świadków historii. Całość uzupełnił obszernym biogramem Wałęsy oraz sporą liczbą fotografii i fotokopii dokumentów. Novum tej pracy stanowi także rozdział zatytułowany Bitwa '08 przedstawiający obszernie medialną batalię, jaka rozgorzała w związku z publikacją książki "SB a Lech Wałęsa".


a

 

Moja generalna ocena tej książki jest bardzo pozytywna. Autorzy włożyli w jej przygotowanie mnóstwo wysiłku i pasji, co zaowocowało dobrymi rezultatami. Na szczególną uwagę zasługują następujące zalety pracy: wnikliwe prowadzenie poszukiwań żródłowych, a jest to zabieg dzisiaj czasem lekceważony przez niektórych historyków. (...) Kwerenda źródłowa to dopiero pierwszy etap działań hidtoryka. Autorzy wykonali wszakże w sposób udany kolejne zadanie, to znaczy przeprowadzili krytyczny rozbiór materiału źródłowego . - z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Chojnowskiego (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

Wstrząsnęło mną Uzasadnienie Sądu Apelacyjnego z 11 sierpnia 2000 roku w sprawie lustracyjnej Lecha ałęsy, doskonale zresztą przeanalizowane w rozdziale siedemnastym. Owo uzasadnienie może egzemplifikować zozziew pomiędzy wirtualną rzeczywistością kreowaną ze względu na bieżącą politykę a rzeczywistością, której ujawnienie jest wręcz obowiązkiem historyka. - z recenzji prof. dr hab. Marka K. Kamińskiego (Instytut Historii PAN).

Autorzy wykonali ogromną pracę badawczą, zbierając i konfrontując tysiące źródeł rozmaitej prowieniencji - nie tylko materiałów operacyjnych SB (za niezwykle cenne uważam przykład wprowadzenie do analiz fragmentów zapisów stenograficznych ze spotkań Lecha Wałęsy z załogami zakładów regionalnych struktur MKZ jesienią 1981 roku). To przede wszystkim nadaje ich studium ciężar gatunkowy odpowiedni do rangi sprawy, którą badają. - z recenzji dr hab. Andrzeja Nowaka (profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Ta książka nie jest aktem oskarżenia młodego robotnika, który ongiś zdradził swoich kolegów i do dziś nie potrafii "stanąć w prawdzie". Ta książka jest w istocie aktem oskarżenia zakłamanych elit III RP, które - tworząc system odmowy wiedzy - przez lata nie pozwoliły Nobliście wyzwolić się z pułapek postkomunizmu. - z recenzji dr hab. Andrzeja Zybertowicza (profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Sławomir Cenckiewicz (ur. 1971) - doktor historii, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Publikował m.in. na łamach "Arcanów", "Niepodległości", "Biuletynu IPN", "Pamięci i Sprawiedliwości", "Orła Białego", "Wprost" i "Tygodnika Solidarność". Specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji politycznej, Polonii amerykańskiej i opozycji demokratycznej w PRL. Autor biografii politycznej senatora Tadeusza Katelbacha (Warszawa 2004)

Piotr Gontarczyk (ur. 1970) - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, studiował również historię. W 2003 roku obronił pracę doktorską na temat Pol-skiej Partii Robotniczej. Wspólnie z Markiem Janem Chodakiewiczem i Leszkiem Żebrowskim opublikował trzytomowy wybór "Tajne oblicze GL-AL", "PPR. Dokumen-ty" (1997-1999), autor książek: "Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 mar-ca 1936 r. Mity, fakty, dokumenty" (2000), "Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944" (2003) oraz "Tajny współpracownik "Święty". Dokumenty archiwalne spra-wy Mariana Jurczyka" (2005). Autor kilkudziesięciu artykułów i rozpraw naukowych, publikował w "Rzeczpospolitej", "Życiu", "Gazecie Polskiej", "Najwyższym Czasie", "Naszym Dzienniku", "Polityce", "Gazecie Wyborczej", "Wprost", "Tygodniku Solidarność", "Glaukopisie", "Zeszytach Historycznych WiN", "Dziejach Najnowszych" oraz "Biuletynie IPN".